Algemene voorwaarden

Gepubliceerd op 21-6-2022

Betalingsvoorwaarden

De facturen zijn binnen de 8 dagen betaalbaar. Verwijlinteresten op het niet betaald saldo zullen van rechtswege en zonder aanmaning verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum tot de volledige betaling der facturen. Deze verwijlintresten zullen berekend worden op grond van de officiële rentevoet toegepast voor de kaskredieten door de erkende banken op de datum waarop de prestaties uitgevoerd werden.

Daarbij, in geval van niet-betaling binnen de dertig dagen vanaf hun vervaldatum, zal het niet betaalde bedrag der facturen, van rechtswege en zonder aanmaning vermeerderd worden met 20% met een minimum van 37,18€ ten titel van contractuele forfaitaire verhoging.

Bij gebruik van onze diensten, aanvaardt de klant dat deze voorwaarden de wet der partijen vormt.

Alle geschillen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Brussel. Al onze verrichtingen geschieden op basis van de Algemene Voorwaarden der Expediteurs van België 1980, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatblad dd. 24 juli 1980 onder nr. 7836. De tekst van deze voorwaarden wordt u gratis toegezonden op eerste verzoek.